Vi skapar helt nya förutsättningar för vården av cancersjuka människor och djur

Med sin patenterade dynamiska och tumörspecifika elektroporationsteknik (TSE) har Scandinavian ChemoTech framgångsrikt behandlat hundratals patienter genom att kombinera TSE med mycket små doser av cellgifter. Även inom veterinärvården har tekniken visat på mycket goda behandlingsresultat. Nu ska bolaget gå in i kommersialiseringsfas och ser stor potential bortom ytligt sittande tumörer, vilket hittills varit bolagets huvudfokus.

TSE - banbrytande teknologi för cancerbehandling med påvisad effekt

Med en viktig anpassning av en gammal teknik kallad elektroporation som bas erbjuder Lundabolaget Scandinavian ChemoTech en behandling som kan öka effekten på cellgiftsbehandlingar, detta trots att man enbart använder 5 till 10 procent av normal standarddos. ChemoTechs patenterade lösning, Tumour Specific Electroporation™ (TSE) skapar korta elektriska pulser som öppnar små öppningar, porer, i cancercellens membran därmed ger en bättre passage för cellgifterna in i cellkärnan och därmed en förbättring av cellgiftets effekt, med upp till 1 000 gånger*. 

Unika produkter och skalbar affärsmodell

ChemoTech har två huvudprodukter, IQwave™ och vetIQure™. IQwave™ fokuserar på cancerbehandlingar inom humanvård och vetIQure™ inom veterinärvård. ChemoTech genererar intäkter från försäljning av produkter och behandlingskit för engångsbruk, antingen via direktförsäljning eller partnerskap. Två till tre behandlingskit behövs för att behandla varje patient, vilket gör att de återkommande intäkterna växer i takt med att produkter säljs.


Utvecklingsländer står för 56 procent av nya cancerfall i världen och 65 procent av samtliga dödsfall i regionen är orsakade av cancer. Det är på dessa marknader som ChemoTech valt att positionera sig, delvis som ett resultat av lägre konkurrens, men också som ett resultat av att det är här produkterna kan skapa mest marginalnytta.


Inom veterinärmedicin läggs ett stort fokus på försäljning i Europa, USA och Mellanöstern. Parallellt med försäljningsarbetet genomför Vetiqure AB kliniska studier för att påvisa konkurrensfördelarna med TSE.


"Vi har tidigare sett att tekniken fungerar väl på ytligt sittande tumörer, nu har vi fått tydliga indikationer på dess fördelar även vid svårare cancerformer som pancreas. Tidiga behandlingsresultat på människa visar även att tekniken skapar immunoterapeitiska reaktioner i cancertumören. Det bådar mycket gott för framtiden"

Stor potential på mångmiljardmarknad

ChemoTech verkar på en marknad som varje år omsätter mångmiljardbelopp och som växer kraftigt. 2023 förväntas kostnader hänförliga till cancerbehandling på människor överskrida 220 miljarder dollar. Marknadsstorleken för veterinäronkologi uppskattades till cirka 200 miljoner dollar 2021.


Efter en framgångsrik CE-märkningsprocess av IQwave™ och etablering av samarbete med det statliga AIIMS-sjukhuset i Jodhpur i Indien - vilket vid positivt utfall kan göra TSE till en standardbehandling i landet - är bolaget redo att öka takten inom såväl klinisk som kommersiell utveckling.


Inom ytliga tumörer kommer fokus fortsatt ligga på att etablera teknologin på utvecklingsmarknader. För djupt sittande tumörer är strategin att etablera samarbeten med sjukhus i Europa och Nordamerika. I detta sammanhang har redan mycket positiva behandlingsresultat uppnåtts på Ulis-sjukhuset i Ukraina inom bukspottkörtelcancer, vilket skapar stor potential framåt.


Inom veterinärmedicin utvärderas ChemoTechs produkt vetIQure™ av Europas största veterinärkedjor Anicura och Evidensia. Samtidigt löper en kommersiell bearbetning av den amerikanska marknaden där positiva behandlingsresultat och en första förfrågan om inköp av vetIQure™ erhållits från samarbetet med veterinärsjukhuset FloridaWild. I nästa steg ska ett distributionsnätverk etableras i USA för att nå ut med teknologin på fler kliniker.


*Probst Ute et al, Technology in Cancer Research & Treatment, 2018 Vol 17: 1-12

Mohan Frick, vd ChemoTech

Villkor i sammandrag

Emissionsvolym: 20,1 MSEK

Teckningskurs: 6,25 SEK per unit bestående av 1 aktie och 1 teckningsoption

Teckningsperiod: 3-21 oktober 2022

Tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 40 %

För fullständiga villkor, läs informationsmemorandumet

IQwave™

ChemoTechs produkt inom humanmedicin med följande fördelar:


  • Mer skonsam genom den minskade risken för ablation (bränd vävnad),
  • Ger bättre fördelning av elektriskt fält för att minska risken för obehandlade cancerceller,
  • Kommer i en laptopmodell för lätt förflyttning för vårdgivarna samt förenklad för export,
  • Har ett speciellt behandlingsprogram för huvud- och halscancer,
  • Möjliggör behandling även av större och resistenta tumörer.

5 skäl att investera i ChemoTech

  1. Unik, patenterad, och certifierad teknologi som möjliggör effektivare och mer skonsamma cancerbehandlingar

  2. Påvisade kliniska resultat med stor potential bortom ytligt sittande tumörer. Behandlingar på pancreas (bukspottskörtelcancer) har gett unik initial respons och indikerar banbrytande möjligheter framåt

  3. Befinner sig i kommersialiseringsfas, vilket har potential att generera starka kassaflöden på kort sikt

  4. Har färdiga produkter mot såväl human- som veterinärmedicin, där veterinärmedicin kräver kortare utvärderingsperiod och därmed möjligheter till ordrar i närtid

  5. ChemoTechs produkt inom humanmedicin, IQwave™ , har potential att bli standardbehandling i Indien. Bolagets produkt inom veterinärmedicin, vetIQure™, utvärderas av Europas största veterinärkedjor Evidensia och Anicura

Intervju med ChemoTechs vd, Mohan Frick 

Skapad av Investor Target IR & Kapital

Copyright © 2022. All rights reserved.