Scandinavian ChemoTech genomför företrädesemission

Teckningsperioden är avslutad

Emissionsvolym: 14,85 MSEK

Teckningskurs: 2,50 SEK per aktie

Teckningsperiod: 18 oktober - 8 november 2023

Företrädesrätt: Befintliga aktieägare erhåller 3 teckningsrätter för varje innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 16 oktober 2023. 7 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny B-aktie.

Teckningsåtaganden motsvarande cirka 40 procent


För fullständiga villkor, läs informationsmemorandum.

Bolagspresentation med  ChemoTechs vd, Mohan Frick på Invest Live den 19 oktober

Bolagets innovation och teknik

Tumörspecifik Elektroporation (TSE™)

Efter en grundlig medicinsk genomgång av nuvarande onkologiska behandlingar, en förståelse för den statiska elektroporationens begränsningar, samt kliniska bevis på elektroporationens effektivitet i behandlingen av cancertumörer, har Bolaget skapat en dynamisk elektroporation som undviker de höga amperstyrkorna, eftersom teknologin är patenterad bedömer Bolaget att tekniken kan anses som först av sitt slag. Tekniken omfattas av ett flertal patent. TSE™ är en dynamisk elektroporation som undviker en alltför snabb nedbrytning av cellerna och undviker således de kraftiga nekroser som tidigare elektroporation och ablation ofta resulterade i. 


Målet med den reducerade destruktionen är att TSE™ ska förstärka apoptosen på det behandlade området som även kallas programmerad celldöd. TSE™ har med goda resultat behandlat över 400 patienter med cancerindikationer inom huvud, hals, och explorativa behandlingar på skelett och bukspottkörtelcancer, trots att patienternas tumörer tidigare inte svarat på andra behandlingar. ChemoTechs innovation TSE™ är ett patenterat CE-märkt cancerbehandlingssystem avsett för huvud- och halscancer, hudcancer, bröstcancer, bukspottkörtelcancer och sarkom.

IQwave™

ChemoTechs produkt inom humanmedicin med följande fördelar:


  • Mer skonsam genom den minskade risken för ablation (bränd vävnad),
  • Ger bättre fördelning av elektriskt fält för att minska risken för obehandlade cancerceller,
  • Kommer i en laptopmodell för lätt förflyttning för vårdgivarna samt förenklad för export,
  • Har ett speciellt behandlingsprogram för huvud- och halscancer,
  • Möjliggör behandling även av större och resistenta tumörer.

Bolagets mission

Bolagets vision

Målet är att genom kostnadseffektiv R&D och produktion, etablera nya metoder och innovationer för både människor och djur på de marknader där behoven är störst och alternativen av framgångsrika behandlingsalternativ är få, eller där tillgängliga standardbehandlingar ofta visar sig vara otillräckliga.

Bolagets vision är att över tid etablera ledande positioner i valda delar av cancervården och bli en positiv kraft för cancerpatienter som idag saknar möjligheter att få adekvat behandling som ett resultat av sen diagnos och/eller avsaknad till moderna behandlingsalternativ.

Bolagets affärsidé

Affärsmodell & strategi

ChemoTechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra kostnadseffektiva innovationer och lösningar för behandling av olika typer av cancer för både människor och djur genom att minska biverkningar och oönskade destruktioner av frisk vävnad.

Affärsmodellen för båda affärsområdena (Human Care och Animal Care) bygger på intäkter från försäljning av utrustning samt behandlingskit för engångsbruk. Försäljningen sker i viss omfattning i egen regi men företrädesvis genom samarbetspartners och på sikt är intentionen att även kunna sälja de kommersiella rättigheterna för olika applikationer baserade på teknologi plattformen TSE™.

5 skäl att investera i ChemoTech

  1. Unik, patenterad, och certifierad teknologi som möjliggör effektivare och mer skonsamma cancerbehandlingar

  2. Påvisade kliniska resultat med stor potential bortom ytligt sittande tumörer. Behandlingar på pancreas (bukspottskörtelcancer) har gett unik initial respons och indikerar banbrytande möjligheter framåt

  3. Befinner sig i kommersialiseringsfas, vilket har potential att generera starka kassaflöden på kort sikt

  4. Har färdiga produkter mot såväl human- som veterinärmedicin, där veterinärmedicin kräver kortare utvärderingsperiod och därmed möjligheter till ordrar i närtid

  5. ChemoTechs produkt inom humanmedicin, IQwave™ , har potential att bli standardbehandling i Indien. Bolagets produkt inom veterinärmedicin, vetIQure™, utvärderas av Europas största veterinärkedjor Evidensia och Anicura

Scandinavian ChemoTech genomför företrädesemission

Teckningsperioden är avslutad

Emissionsvolym: 14,85 MSEK

Teckningskurs: 2,50 SEK per aktie

Teckningsperiod: 18 oktober - 8 november 2023

Företrädesrätt: Befintliga aktieägare erhåller 3 teckningsrätter för varje innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 16 oktober 2023. 7 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny B-aktie.

Teckningsåtaganden motsvarande cirka 40 procent


För fullständiga villkor, läs informationsmemorandum.

Skapad av Investor Target IR & Kapital

Copyright © 2023. All rights reserved.