"Samarbetet inom veterinärmedicin med Gamma Gurus i Australien har redan resulterat i en order. Av de dialoger vi har med potentiella kunder är det vår bedömning att vi enbart har skrapat på ytan på denna enorma marknad. Med de distributörssamarbeten som vi har etablerat i USA och i Europa ser framtiden mycket ljus ut."

Mohan Frick, vd ChemoTech

Inbjudan att nyttja teckningsoptioner av serie TO3 i Scandinavian ChemoTech

Bästa teckningsoptionsinnehavare,

Scandinavian ChemoTech har efter emissionen som genomfördes under fjolåret planenligt fortsatt arbetet med att kommersialisera sin TSE-teknologi för behandling av cancer hos djur och människor. Från våra hittills genomförda behandlingar har vi erhållit positiv respons vilket talar för teknologins stora potential och tillförlitlighet. Vårt fokus är nu att ta nästa steg i vår tillväxtresa, detta genom att omvandla kundintresse inom veterinärmedicin till order, samt fortsätta arbetet med klinisk validering inom humanmedicin.


Inom veterinärmedicin, som är det affärsområde som är närmast att generera större kassaflöden, har vi sett mycket positiv respons från behandlingar som genomförts på hundar i en studie på Anicuras kliniker i Skandinavien och Tyskland samt på vårt Centre of Excellence som etablerats i USA – FloridaWild. Vi har även noterat stora framgångar när det gäller behandling av hästar på Royal Veterinary Collage (RVC) i London. I båda dessa fall har ytliga tumörer kunnat behandlas effektivt och skapat ett friskare och längre liv för djuren. Hos RVC har till och med behandlingar kunnat göras utan att söva djuren, vilket ingen annan konkurrerande metod lyckats med. Detta framsteg har en väldigt stor betydelse för hästar eftersom operationer under nedsövning är förknippat med stora risker för allvarliga komplikationer.


Samarbetet inom veterinärmedicin med Gamma Gurus i Australien har redan resulterat i en order. Av de dialoger vi har med potentiella kunder är det vår bedömning att vi enbart har skrapat på ytan på denna enorma marknad. Med de distributörssamarbeten som vi har etablerat i USA och i Europa ser framtiden mycket ljus ut.


Inom humanmedicin har vi fått ytterligare bekräftelse på att TSE-behandlingar har stor potential för behandling av djupt sittande tumörer. De två patienter som behandlats för bukspottkörtelcancer vid Ulis-sjukhuset i Ukraina har kunnat skrivas ut kort efter den första och enda behandlingen, med god livskvalitet. Åtta månader efter behandlingen visar en av patienterna fortsatt god livskvalitet, dessvärre avled den andra patienten av metastaser utanför det behandlade området. Resultatet så här långt är oväntat bra och tillsammans med läkarkåren följer vi med stort intresse utvecklingen för den patient som under de svåra förutsättningarna fortsatt visar relativt god hälsa. Cancerformen är mycket svårbehandlad och varje månad som patienten är vid liv räknas som ett stort framsteg.


I Indien fortgår samtidigt studien på huvud- och halscancerpatienter vid AIIMS, vilken vid positivt utfall kan leda till att TSE blir en standardbehandling för cancerformen i världens folkrikaste land med över 100 000 huvud- och halscancerpatienter. Studien förväntas slutföras under året och ambitionen är sedan att testa behandlingsformen på andra cancerformer så som bröstcancer. Vi vill understryka att det är mycket ovanligt att ett litet utländskt bolag får tillgång till det federala sjukhussystemet i Indien. Vår studie har möjliggjorts av ett bilateralt avtal mellan Sverige och Indien och studien samfinansieras av den svenska och indiska staten.


Framåt arbetar vi med en ambitiös klinisk strategi som utarbetats av vår Medical Director Dr. Suhail Mufti. Strategin går ut på att expandera underlaget av kliniska studier och samtidigt leta samarbeten, bland annat inom robotkirurgi. Sedan emissionen har vi också stärkt försäljnings- och produktutvecklingsorganisationen i Indien för att ta vara på intresset som finns inom humanmedicin.


Vi hoppas att du som teckningsoptionsinnehavare i ChemoTech ser de möjligheter som vi ser med en teknik som har potential att innebära ett paradigmskifte inom området för behandling av ytliga och djupt sittande tumörer på människor och djur. Med en affärsmodell som är skalbar utifrån mängden behandlingar som görs varje år är potentialen exponentiell och ChemoTech är väl positionerat för att bryta sig in på miljardmarknader.


Det är med tillförsikt vi välkomnar dig som teckningsoptionsinnehavare att vara med på och bidra till ChemoTechs spännande resa.Hälsningar,

Mohan Frick, vd ChemoTech

Teckningsoptioner serie TO3A och TO3B - nyttjandeperiod 11 - 24 april 2023

Bakgrund och Motiv

Scandinavian ChemoTech AB slutförde en företrädesemission av units i oktober 2022. Varje (1) A-unit bestod av en (1) nyemitterad aktie av serie A och en (1) teckningsoption av serie TO3A. Varje (1) B-unit bestod av en (1) nyemitterad aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO3B. En (1) teckningsoption av serie TO3A berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie A i Bolaget och en (1) teckningsoption av serie TO3B berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Totalt emitterades 2 384 449 teckningsoptioner fördelat på 328 333 teckningsoptioner av serie TO3A och 2 056 116 teckningsoptioner av serie TO3B.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas kommer Scandinavian ChemoTech att tillföras cirka 11,4 MSEK, före emissionskostnader. Emissionslikvid från teckningsoptionerna av serie TO3 kommer användas till följande:


  • Utökning av marknadsföringsinsatser inom Animal Care i Europa och USA. Därtill intensifierade marknadsföringsinsatser inom Human Care för att möta de möjligheter som följer en statlig studie som startat i Indien.
  • Omkostnader och projektstyrning av pågående kliniska studier samt kommande kliniska studier.

Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie

Teckningskurs: 4,79 SEK per aktie

Nyttjandeperiod: 11 april 2023 - 24 april 2023

Sista dag för handel: 20 april 2023

Teckning: Genom samtidig betalning

Teckning genom nyttjande av teckningsoptioner

För varje en (1) teckningsoption av serie TO3 har du rätten att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 4,79 SEK per aktie. 

1 TO3

1 ny aktie

4,79 SEK

Exempel

Du innehar etthundra (100) teckningsoptioner av serie TO3

479 SEK(100x4,79)

100 TO3

100 nya aktier

Har du teckningsoptionerna hos din förvaltare eller är du direktregistrerad teckningsoptionsinnehavare?

Förvaltarregistrerad teckningsoptionsinnehavare (depå hos t.ex. Mangold/Avanza/Nordnet)

Teckning för förvaltarregistrerade teckningsoptionsinnehavare sker i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Notera att förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO3 i god tid innan nyttjandeperioden avslutas

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare

Du har ett VP-konto (dvs. direktregistrerad teckningsoptionsinnehavare)

De teckningsoptionsinnehavare som har TO3 på ett VP-konto tecknar sig direkt via anmälningssedel till Mangold (www.mangold.se/aktuella-emissioner). Anmälan skickas via mail till emissioner@mangold.se enligt instruktion på anmälningssedel

Teckningslikviden ska vara Mangold tillhanda senast den 24 april 2023

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas för teckning av nya aktier kommer att förfalla värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO3 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner senast under sista dagen för handel av teckningsoptionerna, den 20 april 2023.


För mer information om ChemoTech och teckningsoptionerna, besök Chemotechs hemsida www.chemotech.se

5 skäl att investera i ChemoTech

  1. Unik, patenterad, och certifierad teknologi som möjliggör effektivare och mer skonsamma cancerbehandlingar

  2. Påvisade kliniska resultat med stor potential bortom ytligt sittande tumörer. Behandlingar på pancreas (bukspottskörtelcancer) har gett unik initial respons och indikerar banbrytande möjligheter framåt

  3. Befinner sig i kommersialiseringsfas, vilket har potential att generera starka kassaflöden på kort sikt

  4. Har färdiga produkter mot såväl human- som veterinärmedicin, där veterinärmedicin kräver kortare utvärderingsperiod och därmed möjligheter till ordrar i närtid

  5. ChemoTechs produkt inom humanmedicin, IQwave™ , har potential att bli standardbehandling i Indien. Bolagets produkt inom veterinärmedicin, vetIQure™, utvärderas av Europas största veterinärkedjor Evidensia och Anicura

Presentation på Redeye Investor Forum i Malmö

Skapad av Investor Target IR & Kapital

Copyright © 2023. All rights reserved.